Pravidla pro podávání a vyřizování stížností:

 • V Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná mají všichni klienti, jejich zástupci a rodinní příslušníci, možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli ohroženi, nebo znevýhodněni.

 • Všechny stížnosti i připomínky jsou zaměstnanci Domova chápány jako výkon práva klienta a jsou cenným zdrojem informací o poskytovaných službách, o tom, jak je  klienty či jejich blízkými služba vnímána, přijímána, jak splňuje jejich očekávání, nebo kde jsou slabá místa poskytování služby.

 • Stížnost může být podána písemně (může být doručena poštou nebo v elektronické podobě), ústně, telefonicky nebo anonymně.

 • Stížnost může být podána kdekoliv, prostřednictvím kteréhokoliv zaměstnance.

 • Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatelů.

 • Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani důvodem k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele služeb.

 • Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.

 • Stěžovat si klienti mohou také anonymně. Pro tyto stížnosti je určena označená schránka, umístěná na chodbě domova, která je pravidelně vybírána pověřeným zaměstnancem.

 • Vyřízení anonymní stížnosti bude sděleno v písemné formě a vyvěšeno na nástěnce na chodbě domova.

 • Stížnosti se vyřizují podle vnitřních pravidel pro vyřizování stížností.

 • Každá stížnost je evidována u vedoucí zdravotní a sociální služby.

 • Stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30 dnů od podání stížnosti.


Pokud stěžovatel nebude spokojen s výsledkem řešení stížností,

může stížnost postoupit na tyto adresy:


1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

    Mgr. Hana Pierzchalová    

    Čajkovského 2468/2b, 734 01, Karviná Mizerov     

    email: pierzchalova@slezskahumanita, tel: 596 325 856


2. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti    

    Čajkovského 2468/2b, 734 01 Karviná Mizerov     

    tel: 778 468 090


3. Magistrát města Karviné, odbor sociálních věcí

    Fryštátská 72/1, 734 01 Karviná-Fryštát

    tel: 596 389 111

 

4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor    

    28. října 2771/117, 702 18 Ostrava    

    tel: 595 622 222

  

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí    

    Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2    

    tel: 221 921 111 


6. Ombudsman   

    Údolní 658/39, 602 00 Brno město    

    email: podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 777

 

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Čajkovského 2468/2b, Karviná - Mizerov, 734 01